viernes, 26 de mayo de 2023

2023KO HILEKO ELKARRETARATZEA (MAIATZA)/ CONCENTRACIÓN MENSUAL DE 2023 (MAYO)

  Hilabete honetan Estatuko beste toki batzuetan eraildako bost emakume gogoratuko ditugu:

Arantxa Caro, 31 urtekoa, 6an, Manresan.

Maria, 40 urtekoa, 11n, Mostolesen.

Lourdes del Hoyo, 47 urtekoa, 16an, Oriente.

Paula, 28 urtekoa, 17an, Torremolinosen.

N.R.F.,  33 urtekoa, 22an,  Marín Pontevedran


Andereak elkarteak gertaera horiek komunikabideetan duten tratamendu sentsazionalista salatzen dugu, eta horrek indarkeria matxistaren benetako arrazoiez kontzientziatzea eragozten du.

Marcela Lagarde antropologoak egindako analisia jasotzen dugu: botere- eta gorroto-krimenak dira, emakumeei eta neskatoei bizitza bortizki erauzten dietenak, menperatze egoeran  mantentzeko.

Nabarmendu nahi dugu biktimek ezagutzen dituzten gizonek egindako ekintzak direla, askotan beren haurren gurasoek egindakoak. Indarkeria hori biolentoek duten zigorgabetasunagatik eta emakumeak degradatzen dituen narratiba misogino, matxista, sexista eta patriarkalaren onarpenagatik soilik dela posible azpimarratu nahi dugu. Narratiba hori komunikabideetan zein eremu informaletan errepikatzen da.

Herritarren erdiari eragiten dion arazo baten aurrean erakundeen pasibotasuna ere salatzen dugu. Pertsona guztien giza eskubideak bermatzeaz arduratzen dira eta beren eginbeharra urratzen ari dira.

Bestalde, jakin dugu Durangoko bi sexu-erasoren egilea kartzelan sartu dutela. Garrantzitsua iruditzen zaigu azpimarratzea ikuspegi zigortzaile hutsa ez dela nahikoa hezteko eta egiturazkoa den indarkeria desagerrarazteko. Indarkeriaren jatorriaren azterketa sakona behar da. Gainera, zeharkako berdintasun-politikak eskatzen ditugu eta aurrekontu publikoaren erdia gutxienez berdintasun politiketan inbertitu dadila.

Joan den ostiralean Madrilen eta beste euskal eta Estatuko hirietan Prostituzio Sistemaren Lege Organiko Abolizionista (LOASP) eskatu zuten prostituziotik bizirik atera ziren emakumeei babesa ematen diegu. Indarkeriarik gabeko bizitzak sendatzen eta gauzatzen lagunduko dieten neurri eraginkorren eskakizunak ere partekatzen ditugu.

Beren izenez gogoratu nahi ditugu, halaber, 2023an eraildako prostitutak, indarkeriazko gizonen aurrean arrisku eta ahultasun handiagoak jasaten dituztenak.

Otsailak 8an, Iris Sánchez,  44 urtekoa República Dominican jaiotakoa.

Martxoak 12an, Tatiana Coinac, 44 urtekoa, Moldavian  jaiotakoa.

Apirilak 30ean, izen eta urteak ezezagunak, Kuban jaiotakoa.

 

 

Hoy recordamos a las cinco mujeres asesinadas este mes en otros lugares del Estado:

Arantxa Caro, de 31 años, el día 6, en Manresa.

María, de 40 años, el día 11, en Móstoles.

Lourdes del Hoyo, de 47 años, el día 16, en Orio.

Paula, de 28 años, el día 17, en Torremolinos.

N.R.F., de 33años, el día 22, en Marin Pontevedra.

 

Desde Andereak denunciamos el tratamiento sensacionalista de estos hechos en los medios de comunicación, lo que impide concienciar sobre las verdaderas causas de la violencia machista.

Recogemos el análisis de la antropóloga Marcela Lagarde de que se trata de crímenes de poder y odio que arrancan violentamente la vida a mujeres y niñas para mantenerlas sometidas.

Queremos enfatizar que se trata de actos cometidos por hombres conocidos por las víctimas, muchas veces los padres de sus criaturas. Subrayamos que esta violencia sólo es posible por la impunidad de que gozan los violentos y la común aceptación de una narrativa misógina, machista, sexista y patriarcal que degrada a las mujeres y que se reproduce, tanto en los medios de comunicación, como en ámbitos informales.

Denunciamos también la pasividad de las instituciones ante un problema que afecta a la mitad de la población. Son las encargadas de garantizar los derechos humanos de todas las personas y están incumpliendo su deber.

Por otra parte, hemos conocido que el autor de dos agresiones sexuales en Durango ha ingresado en prisión. Nos parece importante destacar que el enfoque puramente punitivo no es suficiente para educar y erradicar una violencia que es estructural. Hace falta un análisis exhaustivo del origen de la violencia. Además, exigimos políticas transversales de igualdad y que al menos la mitad del presupuesto público se invierta en políticas de igualdad.

Respaldamos a las supervivientes de la prostitución que el pasado viernes reclamaron en Madrid y otras ciudades vascas y del Estado la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP). Nos sumamos a la exigencia que plantean de medidas efectivas que les ayuden a sanar y a llevar adelante unas vidas libres de violencia.

Queremos recordar también por su nombre a las mujeres en prostitución asesinadas en 2023, quienes soportan mayores riesgos y vulnerabilidad frente a los hombres violentos.

8 de febrero, Iris Sánchez, 44 años de República Dominicana

12 de marzo, Tatiana Coinac, 44 años de Moldavia.

30 de abril, de nombre y edad desconocidos de Cuba.

Gora borroka feminista!!!!


https://www.facebook.com/JaviMarFlo/videos/763777878574322


domingo, 7 de mayo de 2023

MAIATZAREN 7AN, IGANDEA, BILBON, UDALETXEAREN AURREZ AURRE/ DOMINGO 7 DE MAYO EN BILBAO, FRENTE AL AYUNTAMIENTO.

 
GASaren AURKAKO ERRESISTENTZIA SAREA

GASaren aurkako Erresistentzia Saretik,amen eguna nabarmendu nahi dugu zainketak eta bizitzaren iraunkortasuna aitortuz, merkataritza-mezutik aldenduz, baina, batez ere,ama babesleen beharrezko egia, justizia eta erreparazioa exijitzen; izan ere, gure seme-alaben eta gure askatasunaren eta bizitzaren defentsangure bikoteen edo bikote ohien eraso matxistei aurre egiten diegu.GAS faltsuaren aplikazioa salatzen dugu (Gurasoen Alienazio Sindromea) eta bere deribatuena, behin eta berrizgizartean eta legez salatuak izan diren kontrukto moduan, nazioarteko mailan zein nazionalean; hala ere,erakunde administratiboek eta judizialek erabiltzen dute, etagaur egun oraindik ere justifikatzen jarraitzen duteberen haurrak babestu etaaita erasotzaileen eta seme-alaben arteko harremana salatzen duten amen kriminalizazioa.Indarkeria instituzionala salatzen dugu, batez ere ama babesleen eta euren seme-alabenongizatea eta askatasuna bermatu beharrean,erasoen eta birbiktimizazioen jarraipena eragiten ari direlako.Salatzen dugu Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Politika Sailak Euskal Herriko haurren babesgabetasuna neurtzeko Balora izeneko tresna bat defendatzen duela eta bere taxonomian honela diola hitzez hitz: "Gurasoen Alienazio Sindromearen agerpena" " instrumentalizazioa Gurasoen arteko gatazkan" itemari dagokionez. Hori bera da beti aipatzen dutena,epaitegietan eta Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako Foru Aldundietako haurren zerbitzuetan. Sindromea, existitzen ez dena eta Legeak debekatzen duena8/2021 Lege Organikoaren bitartez, ekainaren 4koa, haurrak etanerabezaroa indarkeriaren aurrean babestekoa, Rhodes Legea bezala ezagunagoa.Europako funtsen diru publikoaren erabilera salatzen duguBizkaian Bizgarri bezalako enpresa pribatuak sortzeko etaBabesten Gipuzkoan eta Araban, horiek egiten duten gauza bakarra delakohaurrak eta haien ama babesleak topagune (pefs)kartzelarioetan torturatzea.Nahikoa da! exijitu eta esaten dugu, eta ama babesleekin batera jarduten dugu aitek seme-alabei egiten dizkieten mota guztietako erasoen aurka, besteak beste, sexu-erasoak.Salatzen dugu GAS faltsuaren aplikazioarekin, askotan,emakumeek zaintza galtzen dutela eta beren haurrengandik arrankatu egiten dituztela.Eta,batzuetan, kondenatuak eta espetxeratuak izaten dira, seme-alabak abusatu dituzten aitei seme-alabak ematera behartzen dituzten ebazpen judizialak ez betetzeagatik.Exijitzen duguGAS faltsua eta bere izenorde guztiak Baloratik ezabatu behar direla.GAS faltsuaren aurkako Erresistentzia Saretik eta ama babesleekin:- *Jarduten dugu* indarkeriarik gabeko ingurune familiarra eta afektiboa lortzeko.- *Jarduten dugu* sexu-erasoa edo beste edozein eraso jasan duten haurrak artatzen dituzten Osasun-arloko eta heziketa-arloko profesionalen txostenak seriotasunez kontuan har ditzaten auzitegietan.- *Jarduten dugu* emakumeen hitza zalantzan jar ez dadin.Izan ere, txosten sozial eta psikologikoak ez diraemakumeen sinesgarritasunean edo sinesgarritasunik ezan oinarritu behar, baizik eta salatutako egitateetan.- *Jarduten dugu* erasoa jasan duten haurrek behin bakarrik deklaratzeko, giro eroso batean, proba prekonstituida deitzen den horretan, eta horrela lekukoekiko eta akusatuekiko zuzeneko harremana saihestuko da prozedura penal osoan.- *Jarduten dugu* indarkeria matxistaren edo sexu-abusuen biktimak diren edo bizi izan dutenen amentzako eta haurrentzako benetako justizia errestauratiboa lortzeko hezkuntza-programak abian jartzeko, salatuak izan edo ez, edo oraintsuko edo iraganeko gertaerak izan,helduarora iritsi direnak barne. Exijitzen dugu helburua ez izatea seme-alabakustezko aita abusatzailearekin rebinkulatzea, gaur egun egiten ari den bezala.- *Jarduten dugu* Gobernuan eta erakunde publikoetan adingabeen indarkeria matxistetan eta/edo sexu-erasoetan esku hartzen dutenpertsona guztiei etengabeko prestakuntza ematea exijitzeko.- *Jarduten dugu* Gobernuan eta erakunde publikoetan GAS faltsua eta horren deribatuak ezarri dituzten administrazio-epai eta -jarduera guztiak berrikustea exijitzeko, 2021ean hiru Batzar Nagusietan onartu zen bezala.- *Jarduten dugu* GAS faltsua eta bere sinonimo guztiak ezabatzeko, indarrean dagoen Legean eta aho batez sinatutako akordioetan oinarrituta.- *Jarduten dugu* topaguneen funtzioak birpentsatzeko, kontuan hartuta horiek kudeatzen dituen arduradunetakoren batek ere publikoki aitortu duelagenero-indarkeriaren biktima diren emakumeak etaberen seme-alabak rebiktimizatzen dituztela eta ez dituztela euren seme-alabak babesten.- *Jarduten dugu* imajinario kolektiboa eta indarkeriaren kultura aldatzeko, hasierako etengabeko eta kalitatezko prestakuntzarekinhezkuntzaren, gizartearen eta osasunaren esparruan.- *Jarduten dugu* komunikabideei exijitzeko gizarte-erantzukizunaren kargu egitea eta genero-ikuspegia duten eta sexu-erasoetan etaindarkeria matxistetan jantziak diren adituekin lantzea.ABUSUAREN ETA INDARKERIA INSTITUZIONALAREN AURKA!!**NAHIKOA DA INDARKERIA BIKARIOAZ!!**GAS FALTSUARI ETA BERE DERIBATUEI EZ!!*
RED DE RESISTENCIA CONTRA EL SAP 

Desde la Red de Resistencia Contra el SAP, queremos resignificar el día de las madres reconociendo los cuidados y la sostenibilidad de la vida, alejándonos del mensaje comercial pero, sobre todo, exigiendo la necesaria verdad, justicia y reparación de las madres protectoras que en la defensa de nuestra libertad y vida y la de nuestros hijos e hijas hacemos frente a las agresiones machistas de nuestras parejas o ex parejas. 

Denunciamos la aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) y sus derivados, como constructos reiteradamente denunciados social y legalmente, tanto a nivel internacional como nacional, por las instituciones administrativas y judiciales, y que actualmente todavía continúan justificando la criminalización de las madres que actúan para proteger a sus criaturas y que denuncian la relación entre los progenitores agresores y sus hijos e hijas. 

Denunciamos la violencia institucional, principalmente en el ámbito judicial que, lejos de garantizar el bienestar y la libertad de las madres protectoras y sus criaturas está provocando una continuación de sus agresiones y revictimizaciones. 

Denunciamos que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco auspicia un instrumento para la medición de la desprotección de los niños y niñas del País Vasco, llamado Balora, en cuya taxonomía pone textualmente "Presencia del Síndrome de Alienación Parental SAP" en referencia al ítem de "instrumentalización en conflicto de las figuras parentales" al que siempre hacen mención, tanto la judicatura como los Servicios de Infancia de Guipúzcoa, Bizkaia y Álava. Síndrome, inexistente y prohibido por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, más conocida como Ley Rhodes. 

Denunciamos la utilización de dinero público de los fondos europeos para la creación de empresas privadas como Bizgarri en Bizkaia y Babesten en Guipúzcoa y Álava, que lo único que hacen es torturar a los niños y niñas y a sus madres protectores mediante puntos de encuentro carcelarios (pefs). 
Exigimos y decimos ¡basta! y actuamos junto a las madres protectoras, contra las agresiones de los progenitores hacia sus hijas e hijos, agresiones de todo tipo, entre ellas, las sexuales. 

Denunciamos que con la aplicación del falso SAP, a menudo las mujeres pierden la custodia y son arrancadas de sus criaturas. Y, en algunas ocasiones, son condenadas y encarceladas por no cumplir las resoluciones judiciales que las obligan a entregar los hijos e hijas al progenitor abusador. Exigimos que el SAP y todos sus seudónimos sean suprimidos del Balora. Desde la Red de Resistencia contra el falso SAP y con las madres protectoras: 


-Actuamos para conseguir un entorno familiar y afectivo sin violencias. 

-Actuamos por que los informes de los profesionales sanitarios y educativos que atienden a niños y niñas agredidos sexualmente o de cualquier otra forma, sean tenidos en cuenta seriamente por los tribunales. 

-Actuamos para que la palabra de las mujeres no sea cuestionada de forma permanente; porque los informes sociales y psicológicos no se basen en la credibilidad o carencia de credibilidad de las mujeres y de los niños y niñas, sino en los hechos denunciados. 

-Actuamos para exigir que los niños y niñas agredidas solo declaren una vez, en un ambiente de confort, en lo que se denomina prueba preconstituida, evitando el contacto directo con los testigos y los acusados en todo el procedimiento penal. 

-Actuamos para exigir que se pongan en marcha programas de verdadera justicia restaurativa para las madres y los niños y niñas víctimas o supervivientes de violencia machista y abusos sexuales, ya sean denunciados o no, o que sean hechos recientes o del pasado, incluyendo los que hayan llegado a la edad adulta. Exigimos que el objetivo no sea la revinculación con su progenitor presunto abusador, como se está haciendo en la actualidad. 

-Actuamos para exigir en el gobierno y a los organismos públicos que se imparta formación permanente a todas las personas que intervienen en violencias machistas y/o agresiones sexuales a menores. 

-Actuamos para exigir en el gobierno y a los organismos públicos que se revisen todas las sentencias y actuaciones administrativas que incluyen la aplicación del falso SAP y sus derivados, tal y como se aprobó en las tres Juntas Generales durante el año 2021. -Actuamos para que el SAP y todos sus seudónimos sean suprimidos del Balora en base a la Ley vigente y a los acuerdos firmados por unanimidad. 

-Actuamos para repensar las funciones de los Puntos de Encuentro Familiar, teniendo en cuenta que incluso alguno de los responsables de la empresa que los gestiona, ha reconocido públicamente que revictimizan a las mujeres víctimas de violencia de género y no protegen a sus hijas e hijos. 

-Actuamos para cambiar el imaginario colectivo y transformar la cultura de la violencia, con formación inicial, continuada y de calidad al ámbito educativo, social y de salud. 

-Actuamos para exigir a los medios de comunicación que se hagan cargo de su responsabilidad social y traten las agresiones sexuales y las violencias machistas con personas expertas que tengan perspectiva de género. 

¡¡CONTRA El ABUSO Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL!! ¡¡BASTA DE VIOLENCIA VICARIA!! ¡¡NO AL FALSO SAP Y SUS DERIVADOS!! 
sábado, 29 de abril de 2023

2023KO HILEKO ELKARRETARATZEA (APIRILA)/ CONCENTRACIÓN MENSUAL DE 2023 (ABRIL)

 


INDARKERIA MATXISTAREN AURKAKO KONPROMISO ZEHATZAK ESKATU DIZKIE ANDEREAK TALDEAK ALDERDI POLITIKOEI

Emakumeok jasaten ditugun indarkeria matxista mota guztiak salatzeko bildu gara. Hilabete honetan gertatu eta Udalak salatu duen eraso bat gaitzetsi nahi dugu. Publiko egin den bakanetakoa da, eta kasu guzti-guztiak ezagutzera emateko eskatzen dugu. Konpromiso hori tokiko alderdi politikoei eta gaur egungoari eta hurrengo gobernu-taldeari eskatzen diegu.

Ezin da indarkeria matxista existituko ez balitz bezala ezkutatu. Biktima guztiak salaketa jartzera animatzeko eta kontzientziazio soziala sustatzeko ezagutu behar da.

Udal gobernuaren ardura duten alderdiek zeregin aktiboa izan behar dute mezu hau helarazteko: indarkeria matxista gizarte osoaren arazoa dela, eta hori gainditzeko beharrezkoa dela pertsona, elkarte eta erakunde guztien lankidetza.

Baina indarkeria emakumeok gizartean oraindik ere pairatzen dugun desberdintasunaren agerpenik basatiena baino ez da. Horregatik, alderdi politikoei ere berdintasunezko gizartea eraikitzeko konpromisoa eskatzen diegu pertsona guztien eskubideak bermatuko dituena, bai eta tokiko bizitzan aktiboki parte hartzea ere.

Ekintza politikoari berari dagokionez, proposamen batzuk ditugu:

• Indarkeria matxista mota guztien biktimei arreta integrala emateko zerbitzua. 

• Ikuspegi feminista udal jarduera osoan txertatzea. 

• Sexuaren arabera bereizitako datuak biltzea, emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ezartzeko, eta horiek aztertuta erantzun politiko egokia eta eraginkorra ematea. 

• Herritar guztiak emakumeen aurkako indarkeriaren aurka deitutako ekintzetan parte hartzera eta berdintasuna aldarrikatzera gonbidatzea.ANDEREAK PIDE A LOS PARTIDOS POLÍTICOS COMPROMISOS CONCRETOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

Nos hemos reunido aquí para denunciar todas las formas de violencia machista que sufrimos las mujeres.

Queremos condenar en concreto una agresión producida este mes y denunciada por el Ayuntamiento. Es de las pocas que se han hecho públicas y exigimos que se den a conocer todos y cada uno de los casos. Reclamamos ese compromiso a los partidos políticos locales y al actual y al próximo equipo de Gobierno.

No puede ser que la violencia machista se oculte como si no existiera. Debe conocerse para animar a todas las víctimas a denunciar y para promover la concienciación social.

Las formaciones responsables del gobierno municipal y de la oposición deben cumplir un papel activo en la tarea de transmitir el mensaje de que la violencia machista es un problema de toda la sociedad, y de que para superarlo es necesaria la colaboración de todas las personas, asociaciones y entidades.

Pero la violencia sólo es la manifestación más brutal de la desigualdad que sufrimos todavía las mujeres en la sociedad, por lo que pedimos también a los partidos políticos el compromiso de construir una sociedad igualitaria, que garantice los derechos de todas las personas, así como su participación activa en la vida local.

En lo que atañe a propia acción política, lanzamos estas propuestas:

· Un servicio de atención integral a las víctimas de todas las formas de violencia machista.

· Que se incorpore la perspectiva feminista a toda la actividad local.

· Que se recojan datos desagregados por sexo para establecer las desigualdades entre mujeres y hombres, y que de su análisis resulte una respuesta política apropiada y eficaz.

· Que los partidos se sumen e inviten a toda la ciudadanía a participar en las acciones convocadas contra la violencia hacia las mujeres y en favor de la igualdad.

GORA  BORROKA  FEMINISTA!!!!

lunes, 24 de abril de 2023

CONCIERTOS/TALLERES/JORNADAS DE ENCUENTRO CON SILVIA PALUMBO JAIME
(Behean, euskaraz)
Silvia Palumbo regresa a Durango y Bilbao con conciertos y
talleres para “romper los corsés patriarcales”

La cantautora y formadora feminista argentina Silvia Palumbo regresa a tierras vascas para
ofrecer conciertos y talleres de empoderamiento expresivo con tambores, cuyo objetivo es
“romper los corsés patriarcales” y “restaurar nuestra existencia perdida”. Las actividades se
desarrollarán en Durango y en Bilbao esta semana y en el mes de mayo, y serán gratuitas. Las
formaciones están dirigidas a mujeres de alrededor de 50 años.
Los talleres, denominados de ‘Resonadoras’ serán dos en la capital vizcaína. Uno de 4 horas,
dividido en dos sesiones, la primera el 2 de mayo, de 18:00 a 20:00, en el centro cívico de
Sanfran, ubicado en la plaza Corazón de María, y la segunda, el día 6 de mayo, de 10:00 a
12:00 horas, en la sede de Lanbroa; y otro, un poco más extenso, de 6 horas, dividido en 3
sesiones, los días 28 de abril, 3 y 9 de mayo, de 18:00 a 20:00, en el local del colectivo
feminista Lanbroa, situado en la bilbaína calle Nicolás Alkorta 3, 2.
Silvia Palumbo estará también en Durango, con su taller de 4 horas, dividido en dos sesiones,
los días 8 y 10 de mayo, de 18:00 a 20:00, en Andragunea.
Las plazas en esta actividad son limitadas. Para apuntarse es preciso enviar un correo
electrónico a la dirección anajuyesp@gmail.com y la organización pide adjuntar un número de
teléfono, que no quedará registrado, por si sucediera algún imprevisto.
Los ‘Concierto Violeta’ que ofrecerá la cantautora argentina tendrán lugar el día 6, en la sala
bilbaína Bilborock, a las 20 horas, y en San Agustín kultur gunea, de Durango, el jueves 4 de
mayo, a las 19 horas, ambos con entrada libre.
En los talleres de empoderamiento expresivo feminista para mujeres (RESONADORAS), se
“ensaya” la expresión a través de diferentes elementos: movimiento, voz, ritmo, cuerpo,
canciones, música, percusión corporal o canto.
Según explica la cantautora y formadora, “partimos de la narración de la opresión cultural
patriarcal que internalizamos las mujeres desde lo individual al colectivo de mujeres, para
trascenderlo a través del empoderamiento y la expresión feminista”.
En cuanto al ‘Concierto ‘Violeta’, la artista, con 40 años de camino escénico, se presenta en
formato solista para abordar íntimamente todas las aristas de sus creaciones vinculadas con la
huella sonora feminista. 
Nacida en 1963, pertenece a la generación de adolescentes de la última dictadura militar y al
primer grupo organizado de lesbianas feministas del país (Las Lunas y Las Otras 1990-2011). Su
música es irreverente en sus fusiones rítmicas de distintos géneros del folclore argentino y
latinoamericano.
Sus textos dan vida a las existencias invisibilizadas, postergadas, maltratadas en dibujos
melódicos originales y de estilo propio. Utiliza percusiones (djembé, percusión corporal,
cotidiáfonos) y cuerdas (guitarra, cuatro venezolano) para vestir sus decires con su voz
personal y dúctil.

También realiza en sus presentaciones un homenaje permanente a las creadoras menos
reconocidas de música de América Latina y El Caribe tomando sus canciones y recreándolas en
versiones originales y respetuosas de la esencia de cada obra. Sus conciertos atraviesan todos
los estados emocionales/energéticos al son de las historias que van siendo reveladas con el
soporte poderoso de los diversos ritmos que se convierten en vehículos mágicos en manos de
esta artista. 
Su trabajo es autónomo y autogestionado y de esta manera ha editado sus 3 discos de autora:
‘Aprendiza de luna’ (2002), ‘Criaturas del Sur’ (2009) y ‘Faya de origen’ (2013), más una
recopilación de cantautoras de Argentina y Uruguay, ‘Lunas de América’ (2011).
A ellos se suman el cedé de su proyecto como activista y formadora de bandas de tambores y
voces para mujeres a través del empoderamiento expresivo llamado ‘La banda lavanda’
(2012) y el libro del mismo proyecto (2016).


Silvia Palumbok kontzertu eta “kortse patriarkalak
hausteko” tailerrak eskainiko ditu Durangon eta Bilbon
Silvia Palumbo kantautore eta hezitzaile feminista argentinarra Euskal Herrira itzuli da
kontzertu eta danborrak langunduta jabekuntza espresiboko tailerrak eskaintzeko, “kortse
patriarkalak hautsi eta gure bizitza galdua berrezartzeko” helburu dutenak. Jarduerak
Durangon eta Bilbon egingo dira aste honetan eta maiatzean, eta doakoak izango dira.
Tailerrak 50 urte inguruko emakumeei zuzenduta daude.
Tailerrak, ‘Resonadoras’ izenekoak, bi izango dira Bizkaiko hiriburuan. Bata, 4 ordukoa, bi
saiotan banatuta: lehena, maiatzaren 2an, 18:00etatik 20:00etara, Sanfrango kultur-etxean,
Mariaren Bihotza plazan, eta bigarrena, maiatzaren 6an, 10: 00etatik 12: 00etara, Lanbroako
egoitzan; beste bat, apur bat luzeagoa, 6 ordukoa eta 3 saiotan banatuta, apirilaren 28an,
maiatzaren 3an eta 9an, 18:00etatik 20:00etara, Lanbroa kolektibo feministaren egoitzan
izango da, Bilboko Nikolas Alkorta kaleko 3, 2an.
Silvia Palumbo Durangon ere izango da, 4 orduko tailerrarekin, bi saiotan banatuta, maiatzaren
8an eta 10ean, 18:00etatik 20: 00etara, Andragunean.
Jarduera honetako plazak mugatuak dira. Izena emateko mezu elektroniko bat bidali behar da
anajuyesp@gmail.com helbidera eta antolakuntzak telefono zenbaki bat eranstea eskatzen du
ustekaberen bat gertatuko balitz ere eta ez da erregistratuta geratuko.
Kantautore argentinarrak eskainiko dituen ‘Concierto Violeta' saioak hilaren 6an izango dira,
Bilborock aretoan, 20:00etan, eta Durangoko San Agustin kultur gunean, maiatzaren 4an,
19:00etan. Sarrera librea izango da.
Emakumeentzako ahalduntze espresibo feministako tailerretan (‘Erresonatzaileak’), espresioa
hainbat elementuren bidez entseatzen da: mugimendua, ahotsa, erritmoa, gorputza, abestiak,
musika, gorputz-perkusioa edo kantua.
Kantautore eta hezitzaileak azaldu duenez, emakumeok indibidualtasunetik emakumeen
kolektibora barneratzen dugun zapalkuntza kultural patriarkalaren narraziotik abiatzen gara,
ahalduntzearen eta adierazpen feministaren bidez menderakuntza gainditzeko.

40 urteko bide eszenikoa duen artista bakarlari gisa aurkezten da, soinu-aztarna feministarekin
lotutako bere sorkuntzen ertz guztiak barru-barrutik jorratzeko.
1963an jaioa, azken diktadura militarreko nerabeen belaunaldikoa eta Las Lunas y Las Otras
lesbiana feministen lehen talde antolatutako kidea izan zen. Bere musika lotsagabea da.
Argentinako eta Latinoamerikako folkloreko hainbat generotako fusio erritmikoa egiten du.
Bere testuek bizitza ematen diete ikusezin bihurtutako, geroratutako, marrazki melodiko
originaletan gaizki tratatutako eta estilo propioko izakinei. Perkusioak (djembék, gorputz-
perkusioak) eta hari-instrumentuak desberdinak erabiltzen ditu bere ahots pertsonala
janzteko.
Bere aurkezpenetan omenaldi iraunkorra egiten die Latinoamerikako eta Karibeko musika
sortzaile ez hain ezagunei, beren abestiak hartuz eta jatorrizko bertsioetan birsortuz, obra
bakoitzaren esentzia errespetatuz. Bere kontzertuek egoera emozional/energetiko guztiak
zeharkatzen dituzte, artista honen eskuetan ibilgailu magiko bihurtzen diren erritmo
ezberdinen euskarri boteretsuarekin azaleratzen diren istorioen doinupean.
Bere lana autonomoa eta autogestionatua da eta horrela argitaratu ditu bere 3 disko:
‘Aprendiza de luna '(2002), ‘Criaturas del Sur' (2009) eta ‘Faya de origen '(2013), gehi Argentina
eta Uruguaiko kantautoreen bilduma bat, ‘Lunas de América' (2011).
Horiez gain, ‘La banda lavanda’(2012) izeneko ahalduntze espresiboaren bidez
emakumeentzako danbor- eta ahots-banden aktibista eta hezitzaile gisa egindako proiektua
eta proiektu beraren liburua (2016) ere aipatu behar dira.


 

sábado, 1 de abril de 2023

2023KO HILEKO ELKARRETARATZEA (MARTXOA)/ CONCENTRACIÓN MENSUAL DE 2023 (MARZO)(Behean, gaztelaniaz; abajo, en castellano) 

GURASO-ALIENAZIOAREN SINDROME FALTSUA DESAGERTZEA ETA BIKTIMEI ORDAINA EMATEA ESKATUKO DU ANDEREAK-EK 

Durangoko Andereak indarkeria matxistaren aurkako elkarteak Gurasoen Alienazioaren Sindrome Faltsua (GAS) eta antzeko figurak desagertzea exijituko du, baita indarkeria bikarioaren eta instituzionalaren biktimei erreparazioa emateko neurriak ere. 

Ostegun honetan, hilak 30, 18:30ean, Andra Marin egingo den hileroko kontzentrazioan egingo du. Andereak elkarteak bere egin du indarkeria instituzionalaren eta bikarioaren aurkako Estatuko topaketen ibilbide-orria. Joan den asteburuan egin ziren jardunaldiak, eta, besteak beste, ekintza hauek eskatu zaizkie erakunde guztiei: 

- Indarkeria instituzionala eta bikarioa Genero Indarkeriaren aurkako Babes Osorako Neurriei buruzko Legean sartzea. Garapen-araudian zehaztea lehen mailako arreta zerbitzuko edozein agente publikok edo profesionalek GAS faltsua edo antzeko figurak erabiltzea indarkeria instituzionalaren adierazpena dela, eta zehapen administratiboak eta, hala badagokio, penalak ezartzea. 

- Banantze gatazkatsuetan egon daitekeen genero-indarkeria identifikatzea, amentzako eta adingabekoentzako ondorio arriskutsuak prebenitzeko. 

- Haurren borondatea entzun eta artatzea zaintzaren arloan. - Erauzketak berariaz debekatzea, hori baita GAS faltsuaren esparruan indarkeria instituzionalaren adierazpenik handiena. 

- Adingabea genero-indarkeriaren eta/edo sexu-indarkeriaren biktima denean, ebazpen judizial guztientzako eta garrantzizko neurri guztientzako genero-indarkerian eta/edo haurren sexuindarkerian espezializatutako talde tekniko eta diziplina anitzeko baten kide anitzeko txostena izatea. 

- GAS edo antzeko figura bat aplikatu den epaitutako kasuetan, eta horren ondorioz haurren zaintza aldatu bada, prozedura arin bat ezartzea zaintza berehala berrikusteko, neurriak aldatzeko presazko prozesu baten bidez.Andereak elkarteak gogorarazi du SAP faltsua ama eta haurren aurkako indarkeria mota muturrekoenetako bat dela, eta NBEk azalpenak eskatu dizkiola Estatuari, behin baino gehiagotan erabili duelako. 

Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiak hori saihesteko eskatu du, eta, duela gutxi, emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako Fiskaltzak jarraibide komunak adostu ditu prozesu batean GAS faltsua alegatzen denean jarduteko, eta adingabeari entzutea eta peritu-froga gehigarriak eskatzea proposatu dute, aitari aurrez aurreko gaitzespena azaltzeko. ANDEREAK EXIGIRÁ LA DESAPARICIÓN DEL FALSO SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL Y REPARACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS 

La asociación contra la violencia machista Andereak de Durango exigirá la desaparición del falso Síndrome de Alienación Parental (SAP) y figuras similares, así como medidas para la reparación de las víctimas de la violencia vicaria e institucional. 


Lo hará en la concentración mensual que tendrá lugar este jueves, día 30, a las 18:30 h., en Andra Mari. Andereak hace suya la hoja de ruta de los encuentros estatales contra la violencia institucional y vicaria, celebrados el pasado fin de semana y quen reclama a todas las instituciones, entre otras acciones, las siguientes: 


-Incluir las violencias institucional y vicaria en la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Explicitar en su normativa de desarrollo que el uso del falso SAP o figuras similares por parte de cualquier agente público o profesional es una expresión de dicha violencia institucional, y que se establezcan sanciones administrativas y, en su caso, penales. 


-Identificar la posible violencia de género en separaciones conflictivas al objeto de prevenir consecuencias peligrosas para madres y menores. 


-Que la voluntad de niñas y niños sea escuchada y atendida en materia de custodia. -Prohibir expresamente los arrancamientos, que es la mayor expresión de violencia institucional en el marco del falso SAP. -Cuando el/la menor sea víctima de violencia de género y/o de violencia sexual, que toda resolución judicial y toda medida relevante cuente con el informe colegiado de un grupo técnico y multidisciplinar especializado en violencia de género y/o violencia sexual infantil. 


-En los casos ya juzgados en los que se haya aplicado SAP o figura similar, y como consecuencia de ello se haya cambiado la custodia de niños y niñas, establecer un procedimiento ágil para una revisión inmediata de la custodia, mediante un proceso urgente de modificación de medidas. 


Andereak recuerda que el falso SAP es una de las formas más extremas de violencia contra las madres y las criaturas y que la ONU ha pedido explicaciones al Estado por su uso en varias ocasiones. El CGPJ ha instado a evitarlo y recientemente la Fiscalía especializada en violencia contra las mujeres han acordado pautas comunes para actuar cuando en un proceso se alegue el falso SAP y plantean que se escuche al menor y que se soliciten pruebas periciales adicionales que puedan explicar el rechazo frontal al padre.
 

domingo, 26 de marzo de 2023

PORNOGRAFIAREN ETA PROSTITUZIOAREN SEXU POLITIKA/ POLÍTICA SEXUAL DE LA PORNOGRAFÍA Y LA PROSTITUCIÓN

NOTA DE PRENSA

 La Coordinadora feminista abolicionista de Euskal Herria denuncia las graves agresiones hacia varias compañeras de los bloques abolicionistas en las manifestaciones de este 8M en Vitoria-Gasteiz y Bilbao. 
En Vitoria-Gasteiz, varias compañeras se dirigían a la manifestación cuando fueron asaltadas de forma violenta por un grupo de mujeres, que se identificaron como parte de la organización del 8m, al llegar a la zona de encuentro del bloque abolicionista, en la plaza Bilbao públicamente anunciada por EHFAK. 

Cuando llegaban con la pancarta, aún sin desplegar, para acudir a la manifestación del 8M con nuestras legítimas reivindicaciones, una de ellas les quitaron la pancarta que llevaban enrollada, la rompieron y salieron corriendo con ella. Además, les negaron el derecho a acudir a la manifestación del 8 de marzo, pidiéndoles expresamente que se fueran de la manifestación. Después procedieron a empezar la marcha desde este punto, lugar de convocatoria del bloque abolicionista. Al acabar la manifestación, durante la lectura del manifiesto, estuvo colgada una pancarta que decía "Abolizionistak transfoboak ez M8an, ez inon!". 
En Bilbao, al final de la manifestación, una parte del bloque Abolicionista intentó leer un manifiesto propio en un lugar adyacente, que previamente había sido comunicada debidamente y un grupo de personas intentaron impedirlo. La policía tuvo que intervenir para que las compañeras pudieran acabar la lectura del manifiesto. Recibieron agresiones verbales e intimidación por parte de varias de estas personas. “Condenamos rotundamente estos actos de agresión, intimidación, cobardes, antidemocráticos y violentos y mostramos nuestra solidaridad y reconocimiento a las compañeras objeto de este inmerecido ataque e intimidación al movimiento feminista abolicionista.” La libertad de expresión y la libertad de pensamiento es un derecho para todas y también lo es para la defensa de los postulados abolicionistas.
 EHFAK se ha constituido para que la sociedad de Euskal Herria tome conciencia de que no es posible la igualdad entre mujeres y hombres mientras se mantenga el privilegio patriarcal de consumir sexual o reproductivamente a las mujeres y las niñas como forma de ocio masculino, o para satisfacción del deseo de paternidad. 
EHFAK trabaja desde la política y la sensibilización, de forma no violenta, para promover el cambio hacia el modelo abolicionista de la prostitución, pornografía y la práctica del alquiler de vientres con el objetivo de que mujeres y niñas puedan disfrutar del derecho humano a una vida libre de violencias. Estas graves agresiones son intolerables en el seno movimiento feminista, no obstante, este tipo de intimidaciones violentas no impedirán que sigamos estando en las manifestaciones feministas hablando alto y claro. 
Desde EHFAK denunciamos también el perverso lenguaje utilizado para equiparar el abolicionismo con la transfobia. Ninguna feminista abolicionista es transfoba. 
Desde EHFAK, queremos poner en valor que contamos con la presencia y la voz reconocida de las mujeres supervivientes del sistema prostitucional, como Sarah Berlori. 
Por último, EHFAK se  pone a disposición de la sociedad la de Euskal Herria para promover el debate respetuoso en consonancia con el objeto de alcanzar la igualdad real para las mujeres.


 Vitoria Gasteiz 10 de marzo de 2023

viernes, 24 de febrero de 2023

2023KO HILEKO ELKARRETARATZEA (OTSAILA)/ CONCENTRACIÓN MENSUAL DE 2023 (FEBRERO)

 https://www.durangon.com/andereak-pide-al-ayuntamiento-de-dura
ngo-que-haga-publicos-los-casos-de-violencia-machista/

Andereak pide al Ayuntamiento de Durango que hagan públicos los casos de violencia machista
Concentración en Andra Mari

La concentración mensual de Andereak se llevará a cabo el próximo jueves 23 a las 18:30 en Andra Mari. La asociación llama a toda la población duranguesa a sumarse a este acto de protesta y concienciación. Según el portal feminicidio.net, se han registrado 14 feminicidios o asesinatos machistas de mujeres en el Estado en lo que va de año.

También se colocará una mesa con material informativo sobre violencia machista y camisetas de la Coordinadora Feminista Abolicionista de Euskal Herria (EHFAK), de la que Andereak forma parte. La mesa permanecerá instalada desde las 18.15 horas.


Komunikatua

Beste egun batez hemen bildu gara gure herrian gero eta larriagoa den indarkeria matxista salatzeko. Hala erakusten dute Udalak publiko egin nahi ez dituen eta beste bide batzuetatik lortu behar ditugun datuek.

Udal administrazioari exijitzen diogu indarkeria matxistaren kasuak publiko egin ditzala: izendatzen ez dena ez da existitzen eta, emakumeen aurkako indarkeria kasuak ezagutzen ez badira, ez da arazoa agerian jartzen, ez da gaitzesten, ez da pedagogiarik egiten, eta ez da ikusten horri aurre egiteko neurri eraginkorrik hartu behar denik.

2021eko eta 2022ko datuek erakusten dute emakumeen aurkako indarkeria areagotu egin dela. Salaketak 2021ean 42 izatetik 2022ko azarora arte 57 izatera igaro ziren, hau da, astean kasu bat baino gehiago. Kasu bat baino gehiago astean!

Badirudi Durangon ez dagoela indarkeria matxistarik azken urteotan, eta hori ezkutuan dagoelako gertatzen da. Udalean, Udaltzaingoan edo Ertzaintzan eraso bat salatzen den bakoitzean kondena-bando bat argitaratzea eskatzen dugu.

Bai gobernu-taldeari, bai oposizioko alderdiei, ez direla gai horretaz arduratu aurpegiratzen diegu. Agerikoa da biztanleriaren erdiari eta emakumeei eragiten dien arazo sozial larria ez dagoela Durangoko alderdi politikoen agendan. Eta okerragoa dena: ezta hauteskunde aurreko garaian ere.

Guk borrokan jarraituko dugu indarkeria matxista, bere forma guztietan, argitara atera dadin, PERTSONALA POLITIKOA DELAKO. Batu zaitez gurekin eta indarkeriak ez zaitzala indiferente izan.

Gora borroka feminista!COMUNICADO FEBRERO 2023

Nos reunimos un día más aquí para denunciar una violencia machista que cada vez es más grave en nuestro municipio. Así lo evidencian los datos que el Ayuntamiento se resiste a hacer públicos y nos vemos obligadas a obtener por otros medios.

Desde aquí exigimos a la administración municipal que haga públicos los casos de violencia machista porque: lo que no se nombra no existe y, si no se conocen los casos de violencia contra las mujeres, ni se pone de manifiesto el problema, ni se condena, ni se hace pedagogía, ni se ve la necesidad de adoptar medidas efectivas para atajarlo.

Los datos de 2021 y 2022 muestran un recrudecimiento de la violencia hacia las mujeres. Las denuncias pasaron de 42 en 2021 a 57 hasta noviembre de 2022, lo que da una media de más de un caso por semana. ¡Más de un caso por semana!

Parece que no hay violencia machista en Durango en los últimos años y eso ocurre “simplemente porque está oculta. Exigimos que se publique un bando de condena cada vez que se denuncia una agresión en el Ayuntamiento, en la Policía Municipal o en la Ertzaintza”.

Reprochamos, tanto al equipo de gobierno, como a los partidos de la oposición, que no se hayan preocupado por este asunto. Es evidente que lo que es un grave problema social que afecta a la mitad de la población, a las mujeres, no está en la agenda de los partidos políticos durangueses. Y lo que es peor: ni siquiera en el periodo preelectoral.

Nosotras seguiremos luchando para que la violencia machista en todas sus formas salga a la luz porque LO PERSONAL ES POLITICO. Unete a nosotras y que la violencia no te sea indiferente.

Gora borroka feminista!