domingo, 7 de mayo de 2023

MAIATZAREN 7AN, IGANDEA, BILBON, UDALETXEAREN AURREZ AURRE/ DOMINGO 7 DE MAYO EN BILBAO, FRENTE AL AYUNTAMIENTO.

 
GASaren AURKAKO ERRESISTENTZIA SAREA

GASaren aurkako Erresistentzia Saretik,amen eguna nabarmendu nahi dugu zainketak eta bizitzaren iraunkortasuna aitortuz, merkataritza-mezutik aldenduz, baina, batez ere,ama babesleen beharrezko egia, justizia eta erreparazioa exijitzen; izan ere, gure seme-alaben eta gure askatasunaren eta bizitzaren defentsangure bikoteen edo bikote ohien eraso matxistei aurre egiten diegu.GAS faltsuaren aplikazioa salatzen dugu (Gurasoen Alienazio Sindromea) eta bere deribatuena, behin eta berrizgizartean eta legez salatuak izan diren kontrukto moduan, nazioarteko mailan zein nazionalean; hala ere,erakunde administratiboek eta judizialek erabiltzen dute, etagaur egun oraindik ere justifikatzen jarraitzen duteberen haurrak babestu etaaita erasotzaileen eta seme-alaben arteko harremana salatzen duten amen kriminalizazioa.Indarkeria instituzionala salatzen dugu, batez ere ama babesleen eta euren seme-alabenongizatea eta askatasuna bermatu beharrean,erasoen eta birbiktimizazioen jarraipena eragiten ari direlako.Salatzen dugu Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Politika Sailak Euskal Herriko haurren babesgabetasuna neurtzeko Balora izeneko tresna bat defendatzen duela eta bere taxonomian honela diola hitzez hitz: "Gurasoen Alienazio Sindromearen agerpena" " instrumentalizazioa Gurasoen arteko gatazkan" itemari dagokionez. Hori bera da beti aipatzen dutena,epaitegietan eta Gipuzkoako, Bizkaiko eta Arabako Foru Aldundietako haurren zerbitzuetan. Sindromea, existitzen ez dena eta Legeak debekatzen duena8/2021 Lege Organikoaren bitartez, ekainaren 4koa, haurrak etanerabezaroa indarkeriaren aurrean babestekoa, Rhodes Legea bezala ezagunagoa.Europako funtsen diru publikoaren erabilera salatzen duguBizkaian Bizgarri bezalako enpresa pribatuak sortzeko etaBabesten Gipuzkoan eta Araban, horiek egiten duten gauza bakarra delakohaurrak eta haien ama babesleak topagune (pefs)kartzelarioetan torturatzea.Nahikoa da! exijitu eta esaten dugu, eta ama babesleekin batera jarduten dugu aitek seme-alabei egiten dizkieten mota guztietako erasoen aurka, besteak beste, sexu-erasoak.Salatzen dugu GAS faltsuaren aplikazioarekin, askotan,emakumeek zaintza galtzen dutela eta beren haurrengandik arrankatu egiten dituztela.Eta,batzuetan, kondenatuak eta espetxeratuak izaten dira, seme-alabak abusatu dituzten aitei seme-alabak ematera behartzen dituzten ebazpen judizialak ez betetzeagatik.Exijitzen duguGAS faltsua eta bere izenorde guztiak Baloratik ezabatu behar direla.GAS faltsuaren aurkako Erresistentzia Saretik eta ama babesleekin:- *Jarduten dugu* indarkeriarik gabeko ingurune familiarra eta afektiboa lortzeko.- *Jarduten dugu* sexu-erasoa edo beste edozein eraso jasan duten haurrak artatzen dituzten Osasun-arloko eta heziketa-arloko profesionalen txostenak seriotasunez kontuan har ditzaten auzitegietan.- *Jarduten dugu* emakumeen hitza zalantzan jar ez dadin.Izan ere, txosten sozial eta psikologikoak ez diraemakumeen sinesgarritasunean edo sinesgarritasunik ezan oinarritu behar, baizik eta salatutako egitateetan.- *Jarduten dugu* erasoa jasan duten haurrek behin bakarrik deklaratzeko, giro eroso batean, proba prekonstituida deitzen den horretan, eta horrela lekukoekiko eta akusatuekiko zuzeneko harremana saihestuko da prozedura penal osoan.- *Jarduten dugu* indarkeria matxistaren edo sexu-abusuen biktimak diren edo bizi izan dutenen amentzako eta haurrentzako benetako justizia errestauratiboa lortzeko hezkuntza-programak abian jartzeko, salatuak izan edo ez, edo oraintsuko edo iraganeko gertaerak izan,helduarora iritsi direnak barne. Exijitzen dugu helburua ez izatea seme-alabakustezko aita abusatzailearekin rebinkulatzea, gaur egun egiten ari den bezala.- *Jarduten dugu* Gobernuan eta erakunde publikoetan adingabeen indarkeria matxistetan eta/edo sexu-erasoetan esku hartzen dutenpertsona guztiei etengabeko prestakuntza ematea exijitzeko.- *Jarduten dugu* Gobernuan eta erakunde publikoetan GAS faltsua eta horren deribatuak ezarri dituzten administrazio-epai eta -jarduera guztiak berrikustea exijitzeko, 2021ean hiru Batzar Nagusietan onartu zen bezala.- *Jarduten dugu* GAS faltsua eta bere sinonimo guztiak ezabatzeko, indarrean dagoen Legean eta aho batez sinatutako akordioetan oinarrituta.- *Jarduten dugu* topaguneen funtzioak birpentsatzeko, kontuan hartuta horiek kudeatzen dituen arduradunetakoren batek ere publikoki aitortu duelagenero-indarkeriaren biktima diren emakumeak etaberen seme-alabak rebiktimizatzen dituztela eta ez dituztela euren seme-alabak babesten.- *Jarduten dugu* imajinario kolektiboa eta indarkeriaren kultura aldatzeko, hasierako etengabeko eta kalitatezko prestakuntzarekinhezkuntzaren, gizartearen eta osasunaren esparruan.- *Jarduten dugu* komunikabideei exijitzeko gizarte-erantzukizunaren kargu egitea eta genero-ikuspegia duten eta sexu-erasoetan etaindarkeria matxistetan jantziak diren adituekin lantzea.ABUSUAREN ETA INDARKERIA INSTITUZIONALAREN AURKA!!**NAHIKOA DA INDARKERIA BIKARIOAZ!!**GAS FALTSUARI ETA BERE DERIBATUEI EZ!!*
RED DE RESISTENCIA CONTRA EL SAP 

Desde la Red de Resistencia Contra el SAP, queremos resignificar el día de las madres reconociendo los cuidados y la sostenibilidad de la vida, alejándonos del mensaje comercial pero, sobre todo, exigiendo la necesaria verdad, justicia y reparación de las madres protectoras que en la defensa de nuestra libertad y vida y la de nuestros hijos e hijas hacemos frente a las agresiones machistas de nuestras parejas o ex parejas. 

Denunciamos la aplicación del falso SAP (Síndrome de Alienación Parental) y sus derivados, como constructos reiteradamente denunciados social y legalmente, tanto a nivel internacional como nacional, por las instituciones administrativas y judiciales, y que actualmente todavía continúan justificando la criminalización de las madres que actúan para proteger a sus criaturas y que denuncian la relación entre los progenitores agresores y sus hijos e hijas. 

Denunciamos la violencia institucional, principalmente en el ámbito judicial que, lejos de garantizar el bienestar y la libertad de las madres protectoras y sus criaturas está provocando una continuación de sus agresiones y revictimizaciones. 

Denunciamos que el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del País Vasco auspicia un instrumento para la medición de la desprotección de los niños y niñas del País Vasco, llamado Balora, en cuya taxonomía pone textualmente "Presencia del Síndrome de Alienación Parental SAP" en referencia al ítem de "instrumentalización en conflicto de las figuras parentales" al que siempre hacen mención, tanto la judicatura como los Servicios de Infancia de Guipúzcoa, Bizkaia y Álava. Síndrome, inexistente y prohibido por la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, más conocida como Ley Rhodes. 

Denunciamos la utilización de dinero público de los fondos europeos para la creación de empresas privadas como Bizgarri en Bizkaia y Babesten en Guipúzcoa y Álava, que lo único que hacen es torturar a los niños y niñas y a sus madres protectores mediante puntos de encuentro carcelarios (pefs). 
Exigimos y decimos ¡basta! y actuamos junto a las madres protectoras, contra las agresiones de los progenitores hacia sus hijas e hijos, agresiones de todo tipo, entre ellas, las sexuales. 

Denunciamos que con la aplicación del falso SAP, a menudo las mujeres pierden la custodia y son arrancadas de sus criaturas. Y, en algunas ocasiones, son condenadas y encarceladas por no cumplir las resoluciones judiciales que las obligan a entregar los hijos e hijas al progenitor abusador. Exigimos que el SAP y todos sus seudónimos sean suprimidos del Balora. Desde la Red de Resistencia contra el falso SAP y con las madres protectoras: 


-Actuamos para conseguir un entorno familiar y afectivo sin violencias. 

-Actuamos por que los informes de los profesionales sanitarios y educativos que atienden a niños y niñas agredidos sexualmente o de cualquier otra forma, sean tenidos en cuenta seriamente por los tribunales. 

-Actuamos para que la palabra de las mujeres no sea cuestionada de forma permanente; porque los informes sociales y psicológicos no se basen en la credibilidad o carencia de credibilidad de las mujeres y de los niños y niñas, sino en los hechos denunciados. 

-Actuamos para exigir que los niños y niñas agredidas solo declaren una vez, en un ambiente de confort, en lo que se denomina prueba preconstituida, evitando el contacto directo con los testigos y los acusados en todo el procedimiento penal. 

-Actuamos para exigir que se pongan en marcha programas de verdadera justicia restaurativa para las madres y los niños y niñas víctimas o supervivientes de violencia machista y abusos sexuales, ya sean denunciados o no, o que sean hechos recientes o del pasado, incluyendo los que hayan llegado a la edad adulta. Exigimos que el objetivo no sea la revinculación con su progenitor presunto abusador, como se está haciendo en la actualidad. 

-Actuamos para exigir en el gobierno y a los organismos públicos que se imparta formación permanente a todas las personas que intervienen en violencias machistas y/o agresiones sexuales a menores. 

-Actuamos para exigir en el gobierno y a los organismos públicos que se revisen todas las sentencias y actuaciones administrativas que incluyen la aplicación del falso SAP y sus derivados, tal y como se aprobó en las tres Juntas Generales durante el año 2021. -Actuamos para que el SAP y todos sus seudónimos sean suprimidos del Balora en base a la Ley vigente y a los acuerdos firmados por unanimidad. 

-Actuamos para repensar las funciones de los Puntos de Encuentro Familiar, teniendo en cuenta que incluso alguno de los responsables de la empresa que los gestiona, ha reconocido públicamente que revictimizan a las mujeres víctimas de violencia de género y no protegen a sus hijas e hijos. 

-Actuamos para cambiar el imaginario colectivo y transformar la cultura de la violencia, con formación inicial, continuada y de calidad al ámbito educativo, social y de salud. 

-Actuamos para exigir a los medios de comunicación que se hagan cargo de su responsabilidad social y traten las agresiones sexuales y las violencias machistas con personas expertas que tengan perspectiva de género. 

¡¡CONTRA El ABUSO Y LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL!! ¡¡BASTA DE VIOLENCIA VICARIA!! ¡¡NO AL FALSO SAP Y SUS DERIVADOS!! 
No hay comentarios:

Publicar un comentario